Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BFT Sports & Events en de persoon die gebruik maakt van de diensten/activiteiten van BFT Sports & Events, hierna te noemen:
  1. “de klant“ met betrekking tot Sports
  2. “de opdrachtgever” met betrekking tot Events
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Sports

Inschrijven

 1. Door zijn inschrijving verklaart de klant de algemene voorwaarden en de huisregels van BFT Sports & Events te accepteren.
 2. Aanmelding als klant vindt plaats door het inschrijfformulier op de website van BFT Sports & Events of in de BFT Sports & Events app volledig in te vullen.

Lidmaatschappen

Strippenkaart

  1. De strippenkaart vangt aan per datum van inschrijving. In geval van minderjarige geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het lidmaatschapsformulier dient te ondertekenen. De minimale leeftijd, op dag van inschrijving, is 15 jaar.
  2. Betaling van de strippenkaart geschiedt bij inschrijving, door middel van een betaling via iDeal.
  3. De strippenkaart is persoonsgevonden en kan derhalve niet overgedragen worden aan een andere persoon.
  4. De strippenkaart heeft een vast aantal strippen met daaraan gekoppeld een vaste geldigheidsduur.
  5. In geval van ziekte/blessure kan de geldigheidsduur van de strippenkaart verlengd worden door BFT Sports & Events. De klant kan hierdoor gemiste lessen binnen een vooraf gestelde termijn inhalen.
  6. Deze tijdelijke stop kan worden aangevraagd via het ledenportaal op de website van BFT Sports & Events of in de BFT Sports & Events app.

Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap vangt aan per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand. In geval van minderjarige geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het lidmaatschapsformulier dient te ondertekenen. De minimale leeftijd, op dag van inschrijving, is 15 jaar.
  2. Een lidmaatschap wordt aangegaan met een minimale looptijd van 6 kalendermaanden en loopt derhalve per half jaar, tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
  3. BFT Sports & Events is gerechtigd om in geval van wanbetaling en/of wangedrag van de klant het lidmaatschap per direct te beëindigen. De klant heeft hierbij geen recht op restitutie over de lopende maand. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, wordt hierbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend.
  4. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens een termijn van 6 kalendermaanden. Na de eerste contractsperiode is het lidmaatschap per maand opzegbaar. Hierbij wordt een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend.
  5. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks per 1 januari van elk jaar door BFT Sports & Events worden geïndexeerd met inachtneming van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zoals deze door het CBS wordt vastgesteld. Daarnaast is BFT Sports & Events gerechtigd om vanwege kostenverhogingen de prijzen te wijzigen. Een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage wordt door BFT Sports & Events 1 maand van tevoren aan de deelnemer kenbaar gemaakt.
  6. Betaling van de lidmaatschapsbijdrage geschiedt vooraf per maand, en wel uiterlijk op de laatste dag van de maand, door middel van automatische incasso.
  7. Bij stornering van een maandelijkse incasso is BFT Sports & Events bovendien gerechtigd om Є 2,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog het verschuldigde te incasseren.
  8. De betalingsverplichting van de lidmaatschapsbijdrage blijft gedurende de verlengingsperiode zoals bedoeld in artikel 10 onverminderd gewijzigd.

Opschorting lidmaatschap

 1. In geval van ziekte/blessure kan het lidmaatschap worden opgeschort (tijdelijke stop) door BFT Sports & Events. De klant kan hierdoor gemiste lessen binnen een vooraf gestelde termijn inhalen.
 2. Deze tijdelijke stop kan  worden aangevraagd via het ledenportaal op de website van BFT Sports & Events of in de Dewi-online app.
 3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
 4. De betalingsverplichting van de klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de afwezigheid van de klant.
 5. Het inzetten van de tijdelijke stop kan maximaal eenmaal per kalenderjaar.

Beëindiging lidmaatschap

 1. De klant kan zijn lidmaatschap enkel beëindigen middels een mail aan BFT Sports & Events.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn.
 3. Indien de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt, is BFT Sports & Events gerechtigd de contractuele rente op grond van artikel 12, alsmede de kosten van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, daaronder mede begrepen het volledige honorarium van een advocaat.

Wijzigingen faciliteiten, lesrooster en openingstijden

 1. BFT Sports & Events kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesrooster en openingstijden. BFT Sports & Events zal de wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijziging van de lestijden en/of openingstijden blijft de betalingsverplichting van het lid ongewijzigd.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is BFT Sports & Events gerechtigd gesloten te zijn.

Deelnemers en haar verplichtingen

 1. Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van BFT Sports & Events (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
 2. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan BFT Sports & Events besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
 3. Minderjarige deelnemers dienen bij deelname aan onze activiteiten een toestemmingverklaring van ouder of voogd te kunnen overleggen.

Aansprakelijkheid

 1. BFT Sports & Events, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van BFT Sports & Events handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of derden.
 2. Iedere klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van BFT Sports & Events, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze klant is te wijten. Sporten bij BFT Sports & Events is op eigen verantwoording.

Privacypolicy

 1. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van BFT Sports & Events zijn opgenomen. BFT Sports & Events en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BFT Sports & Events aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en BFT Sports & Events, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de BFT Sports & Events vestiging is gevestigd.
 3. BFT Sports & Events is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan het lidmaatschap op grond van art. 9 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
 4. Geschillen tussen BFT Sports & Events en de klant die betrekking hebben op de overeenkomsten kunnen zowel door de deelnemer als door BFT Sports & Events aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 5. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Events

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. De opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, zelf zorg te dragen voor eventuele benodigde vergunningen voor de uitvoer van een bijeenkomst / activiteit.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
 4. BFT Sports & Events behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Opdrachtbevestiging

 1. De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van BFT Sports & Events zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

Annulering van een bijeenkomst / activiteit

 1. Annulering:
  1. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 25% van de overeengekomen totaalprijs aan BFT Sports & Events verschuldigd,
  2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs aan BFT Sports & Events verschuldigd,
  3. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 75% van de overeengekomen totaalprijs aan BFT Sports & Events verschuldigd,
  4. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs aan BFT Sports & Events verschuldigd.
 2. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen, na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ons op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.
 5. Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
 6. Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
 7. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 125,–).

Aansprakelijkheid / garantie

 1. BFT Sports & Events staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of BFT Sports & Events al dan niet dienst verleners zal inschakelen bij de uitvoering.
 2. Indien een opdracht niet uitgevoerd kan worden door enige vorm van overmacht, bijvoorbeeld doordat de vorige gebruiker(s) schade heeft aangebracht aan de onderdelen van de activiteit, kan BFT Sports & Events hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. BFT Sports & Events zal dan in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum plannen of het volledige reeds betaalde bedrag restitueren.

Uitsluiting / beperking aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van BFT Sports & Events krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door BFT Sports & Events.
  2. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.

Deelnemers en haar verplichtingen

 1. Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van BFT Sports & Events (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
 2. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan BFT Sports & Events besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
 3. Minderjarige deelnemers dienen bij deelname aan onze activiteiten een toestemmingverklaring van ouder of voogd te kunnen overleggen.

Schade / vernielingen tijdens verblijf

 1.  Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen is, op de opdrachtgever verhaald worden.

Verhuur van materialen op locatie BFT Sports & Events of een eigen gekozen locatie

 1. BFT Sports & Events is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
 2. De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan BFT Sports & Events.
 3. Bij vermissing en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden. Schade en/of vermissing dient direct aan BFT Sports & Events gemeld te worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
 4. BFT Sports & Events kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.
 5. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende bijeenkomst / activiteit schriftelijk te worden gemeld aan ons. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.
 2. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst opgestelde versie die op onze website is geplaatst c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.